Deklaracja na podatek od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyOsób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej
Podstawy prawneUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)
Wymagane dokumentyDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Czas realizacjiNie dotyczy
OpłatyBrak opłat
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługizłożenie deklaracji
Etapy realizacji usługi1. Złożenie deklaracji,
2. Przyjęcie przez organ deklaracji
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Wymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweDeklaracja na podatek od nieruchomości