Deklaracja na podatek rolny

Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracja-dr-1-na-podatek-rolny

Organ właściwy do realizacji usługiWójt (burmistrz, prezydent miasta).
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyOsób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej
Podstawy prawneUstawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWypełniony formularz deklaracji DR-1Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia). Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.
Czas realizacjiDeklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,
OpłatyBrak opłat
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyNie dotyczy
Rezultat realizacji usługiZłożenie deklaracji
Etapy realizacji usługi1. Złożenie deklaracji,
2. Weryfikacja deklaracji
Poziom dostępności usługiTransakcja
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Wymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweDeklaracja DR-1 na podatek rolny