Informacja w sprawie podatku leśnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/informacja-w-sprawie-podatku-lesnego

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawneUstawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821, Art.2, ust.1 i 3 Art.6, ust.3)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)
Wymagane dokumentyInformacja w sprawie podatku leśnego
Tytuł prawny posiadanego gruntu
Czas realizacjiDo 30 dni
OpłatyBrak opłat
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego od lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Rezultat realizacji usługiPrzekazanie informacji w sprawie podatku leśnego
Etapy realizacji usługi1. Wysłanie wniosku,
2. Decyzja organu.
Poziom dostępności usługiTransakcja
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Wymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweInformacja w sprawie podatku leśnego