Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/informacja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomosci

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyOsoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawneUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm., Art.6, ust.6, 7)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyInformacja w sprawie podatku od nieruchomości
Tytuł prawny do nieruchomości
Czas realizacjiDo 30 dni
OpłatyNie dotyczy
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Rezultat realizacji usługiDostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Etapy realizacji usługi1. Wysłanie informacji,
2. Dostarczenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
3. Decyzja organu.
Poziom dostępności usługiInterakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Wymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweInformacja w sprawie podatku od nieruchomości