Informacja w sprawie podatku rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/informacja-w-sprawie-podatku-rolnego

Organ właściwy do realizacji usługiWójt (burmistrz, prezydent miasta).
Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawneUstawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm., Art.3, ust.1 i 2)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 562)
Wymagane dokumentyInformacja w sprawie podatku rolnego
Tytuł prawny do gruntu
Czas realizacjiDo 30 dni
OpłatyBrak opłat
Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczyW przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługiZłożenie informacji
Etapy realizacji usługi1. Złożenie informacji
2. Przyjęcie przez organ informacji
Poziom dostępności usługiTransakcja
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Wymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Uwagi
BIPhttp://www.bip.piecki.com.pl
Telefon897422029
Fax897422065
Słowa kluczoweInformacja w sprawie podatku rolnego