Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przyznanie-prawa-do-dodatku-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania

Organ właściwy do realizacji usługibrak
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawneUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyW przypadku gdy osoba pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek rodzinny na dziecko należy dodatkowo przedłożyć:
• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
• zaświadczenie szkoły wydane w obowiązującym roku szkolnym w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej (po ukończeniu 16 roku życia)
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły
• oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku gdy osoba nie pobiera w tutejszym ośrodku zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć:
• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
• oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
• oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu) • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika).
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
• numer konta bankowego
• zaświadczenie szkoły wydane w obowiązującym roku szkolnym w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej (po ukończeniu 16 roku życia)
• zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły
• oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły
Czas realizacjiZałatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem (tel. 47-22-041)
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczyDo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Rezultat realizacji usługibrak
Etapy realizacji usługibrak
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczowePrzyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania