Przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przyznanie-prawa-do-zaliczki-alimentacyjnej

Organ właściwy do realizacji usługiWybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu
Kogo dotyczyObywatele
Podstawy prawneUstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
Wymagane dokumentyPełnomocnictwo do złożenia wniosku (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionejUpoważnienie dot. wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)Skan aktu urodzenia dzieckaDokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochoduPrawomocny wyrok sądowy określający wysokość zasądzonych świadczeń alimentacyjnychZaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do Szkoły lub szkoły wyższej (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
Czas realizacjiDo 1 miesiąca
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczyDo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługiDecyzja
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów
2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego
3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczowePrzyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej