Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługiWybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu
Kogo dotyczyOsoby uprawnione do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawy prawneRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)
Wymagane dokumentyUpoważnienie dot. wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji za ostatnie dwa miesiące, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do Szkoły lub szkoły wyższej (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
Wyrok Sądu zasądzający alimenty
Skan aktu urodzenia dziecka
Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
Czas realizacjiDo 1 miesiąca.
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczyDo Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługiDecyzja
Etapy realizacji usługi1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów
2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego
3. Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweUstalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego