Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/ustalenie-prawa-do-zasilku-rodzinnego-oraz-dodatkow-do-zasilku-rodzinnego

Organ właściwy do realizacji usługiWybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu
Kogo dotyczyOsoba uprawniona do zasiłku rodzinnego: – obywatele RP,- cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, – cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.
Podstawy prawneRozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)
Wymagane dokumentySkan aktu urodzenia dziecka
Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
Uwierzytelniona kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
Uzupełniony i zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
Dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Czas realizacjiDo 30 dni
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczyDo organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów
2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego
3.Wydanie decyzji oraz wypłata
Etapy realizacji usługibrak
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweUstalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego