Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,
• dyrektora właściwego miejscowo urzędu morskiego – w stosunku do morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego, 
• wójta, burmistrza lub prezydenta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy.
W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie inwestora nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również brak na danym terenie miejscowego planu nie może być powodem odmowy, wymaga natomiast taka sytuacja zastosowania specjalnej procedury, z rozprawą administracyjną i oceną wojewody w zakresie zgodności z prawem przygotowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/ustalenie-warunkow-zabudowy/i110bnn9ae

Organ właściwy do realizacji usługiwłaściwy organ administracji publicznej
Kogo dotyczyObywatele, przedsiębiorcy oraz inne podmioty chcące złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Podstawy prawneRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm., Art.72, ust.3)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyOkreślenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub – w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 
Wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących i wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszaru jak wyżej,
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy – oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
Czas realizacjiDo 2 miesięcy
Opłaty• za decyzję o warunkach zabudowy– 107 zł
• za pełnomocnictwo – 17 zł
Tryb odwoławczyDo Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługiWydanie decyzji
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku
2. Uzgodnienie decyzji,
3. Wydanie decyzji
Poziom uwierzytelnianiaPodpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweUstalenie warunków zabudowy