Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-dzialki-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego/i110bnn9ae

Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy organ administracji publicznej np. urząd marszałkowski województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Kogo dotyczyKażdy ubiegających się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Podstawy prawneUstawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumentyWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPotwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacjiDo 7 dni
OpłatyOpłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Tryb odwoławczyOdmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, które należy złożyć w terminie 7 dni od dni otrzymania postanowienia.
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweZaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego